Uncategorized

Petycja do UMWŚ o połączenie kolejowe regionalne z centrum Koniecpola do Katowic i miast GOP

Do UMWŚ

Drodzy Państwo,

Podróżowałem wielokrotnie pociągami regio na trasie Koniecpol- Częstochowa. Proponuję dokonanie testowego wprowadzenia nowego połączenia lub innej relacji Koniecpol Centrum- Katowice- na tej trasie. 

Oglądając mapy potoków pasażerskich zauważyłem że północnowschodnia część województwa w ogóle nie ma nawet skrawka oferty kolei regionalnej w kierunku GOP i Katowic, są tylko polączenia z Czestochowy do Kielc. Niestety, w tym regionie transport autobusowy zamarł, zanikł.

Myślę że powinna istnieć jakaś możl. techniczna organizacji połączeń regio z centrum Koniecpola do Katowic. Czy UMWS razem z PLK zbuduje platformy peronowe w centrum miasta Koniecpol?  Obecnie jedyny dworzec kolejowy jest bardzo daleko od centrum miasta. 

Proponuję wprowadzenie linii kolei regionalnej – w formie połączenia typu „Sprinter” lub 'Regioekspres” z Koniecpola lub Kielc do Katowic- ze zmianą kierunku. Polączenie pomijałoby mniejsze przystanki by zaoferować konkurencyjny czas przejazdu. Oto przykładowy rozkład jazdy:

Koniecpol Centrum- odjazdy 5:50, 7:50, 9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50

Katowice – przyjazd 7:51, 9:51, 11:51, 13:51, 15:51, 17:51, 19:51, 21:51  

Przykładowy rozkład:

Koniecpol Centrum 9:50

Koniecpol Magdasz 09:52 

Podlesie  09:55    

Staropole Częstochowskie   09:59   

Julianka 10:03    

Turów 10:15   

Kusięta Nowe 10:20  

Częstochowa 10:28 (zmiana kierunku) odj.10:34 

Częstochowa Raków 10:36  

Myszków 10:59      

Zawiercie 11:13   

Dąbrowa Górnicza 11:30    

Będzin Miasto 11:36    

Sosnowiec Główny 11:41    

Katowice 11:51  

Istnieje wszak sieć kolei. Technicznie można wykonywać połączenia z Katowic w kierunku Kielc przez Koniecpol. Czy jest możliwe uzgodnienie połączenia Kielce- Koniecpol- Katowice z władzami woj. świętokrzyskiego?

Pozdrawiam–

__________________________________________________________________________

Merkuriusz  Polski

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski

Katowice, 21 stycznia 2019 r.

KT-OT.1510.13.2018.LIG

KT-OT.KW-00067/19

Rsiw – 2018/232

ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA WNIOSKU

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego regionalnego z centrum Koniecpola do Katowic i miast GOP, po analizie przekazanego materiału uprzejmie informuję, iż realizacja Pana propozycji wiązałaby się z koniecznością zwiększenia środków budżetowych na zmianę organizacji przewozów kolejowych, co stanowi jedną
z przeszkód uniemożliwiających jego realizację.

Ponadto zdaniem Organizatora obecny schemat połączeń jest znacznie efektywniejszy pod kątem wykorzystania taboru. W relacjach kursujących
z Kielc/Koniecpola do Częstochowy występują znaczne mniejsze potoki pasażerskie, niż w relacjach Częstochowa – Katowice. Podróżni jadący
w kierunku Katowic mogą przesiąść się na stacji Częstochowa lub Częstochowa Raków na pociągi Kolei Śląskich, gdzie kursuje tabor większej pojemności (czteroczłonowy lub sześcioczłonowy) dopasowany do potoków występujących na linii nr 1 (średnicowej).

Dla mieszkańców Kielc i Włoszczowy, Województwo Śląskie zapewnia 2 pary bezpośrednich połączeń o bardzo dobrym czasie przejazdu (2 godziny 10 minut z Kielc do Katowic) oraz obsługiwanych nowoczesnym taborem zakupionym w 2014 roku. 

Odnosząc się do kwestii budowy nowego przystanku w Koniecpolu informuję, iż zostanie ona przez tut. Urząd szczegółowo przeanalizowana. W sytuacji potwierdzenia zasadności jego powstania, Województwo Śląskie zwróci
się do zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
z wnioskiem o budowę nowego przystanku. 

Proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

z up. Marszałka Województwa

Janusz Berkowski

Dyrektor Wydziału

Komunikacji i Transportu

Otrzymują: Pan 
                  Adam Fularz

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu rozpatrzenia skargi/wniosku oraz ich archiwizacji. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe slaskie.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi/wniosku oraz ich archiwizacji.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia) oraz ważny interes publiczny, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszając istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osób, której dane dotyczą (art. 9 ust 2 lit. g rozporządzenia).

5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na BIP Urzędu.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, min. 5 lat.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.

By